domingo, 12 de abril de 2015

Haiku 1026

 
Corre mucha agua
Se nota que es muy fresca
¡Me gusta mucho!


MARiSOL

Co.rre.mu.chaa.gua  5
Se.no.ta.quees.muy.fres.ca  7
Me.gus.ta.mu.cho  5Imagen sacada de Bing